?
³
:
ֳ (.):
ֳ (.):
ֳ (.):
, :
ʳ .
ʳ
³
...
...
» , , » »
   : 20.02.2024.
: 5707
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(2.)
1. 89 47.
5. 83 16.
10. 76 84.
: 5708
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(1.)
1. 90 00.
5. 86 00.
20. 82 00.
: 4392
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(2.)
1. 120 00.
5. 115 00.
20. 110 00.
: 4393
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(1.)
1. 120 00.
5. 115 00.
20. 110 00.
: 4394
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(3.)
1. 120 00.
5. 112 00.
10. 104 00.
: 4397
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(3.)
1. 120 00.
5. 115 00.
20. 110 00.
: 4395
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(1.)
1. 120 00.
5. 112 00.
10. 104 00.
: 4398
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(1.)
1. 120 00.
5. 115 00.
10. 110 00.
: 4396
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(2.)
1. 120 00.
5. 112 00.
10. 104 00.
: 4399
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(1.)
1. 120 00.
5. 115 00.
20. 110 00.
: 4400
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(2.)
1. 120 00.
5. 115 00.
10. 110 00.
: 3518
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(2.)
1. 130 00.
5. 125 00.
20. 120 00.
: 2871
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(1.)
1. 140 00.
5. 135 00.
20. 130 00.
: 2537
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(2.)
1. 140 00.
5. 135 00.
20. 130 00.
: 2538
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(2.)
1. 220 00.
5. 215 00.
20. 210 00.
: 3835
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(1.)
1. 220 00.
5. 215 00.
20. 210 00.
: 6256
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(1.)
1. 220 00.
5. 215 00.
20. 210 00.
: 6257
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(1.)
1. 220 00.
5. 215 00.
20. 210 00.
: 6258
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(1.)
1. 220 00.
5. 215 00.
20. 210 00.
: 6259
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(1.)
1. 220 00.
5. 215 00.
20. 210 00.
: 6260
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(1.)
1. 220 00.
5. 215 00.
20. 210 00.
: 6261
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
: Ҳ(1.)
1. 220 00.
5. 215 00.
20. 210 00.
: 615
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
:
1. 100 00.
5. 95 00.
10. 90 00.
: 6629
:
1. 100 57.
5. 94 52.
20. 88 12.
: 3679
:
1. 91 43.
5. 85 83.
10. 79 88.
: 5970
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
:
1. 110 00.
5. 105 00.
20. 100 00.
: 8626
: ASN Trans
:
1. 120 00.
5. 115 00.
20. 110 00.
: 3517
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
:
1. 117 72.
5. 109 72.
10. 101 72.
: 3144
:
1. 117 72.
5. 110 06.
10. 102 74.
: 3519
:
1. 107 43.
5. 100 57.
10. 93 72.
: 4175
:
1. 144 00.
5. 135 08.
10. 126 40.
: 3521
:
1. 170 28.
5. 159 88.
10. 149 94.
: 4176
:
1. 154 28.
5. 144 68.
10. 135 43.
: 3912
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
:
1. 140 00.
5. 135 00.
20. 130 00.
: 2065
: HZ-ele (Changsha Hui-Zhi Electronic Technology)
:
1. 190 86.
5. 180 00.
10. 169 03.
: 2199
:
1. 547 43.
5. 521 37.
10. 494 86.
: 20.02.2024
: 5707
ֳ:
89.47 . ( 1.)
83.16 . ( 5.)
76.84 . ( 10.)
: Ҳ(2.)
: 5708
ֳ:
90.00 . ( 1.)
86.00 . ( 5.)
82.00 . ( 20.)
: Ҳ(1.)
: 4392
ֳ:
120.00 . ( 1.)
115.00 . ( 5.)
110.00 . ( 20.)
: Ҳ(2.)
: 4393
ֳ:
120.00 . ( 1.)
115.00 . ( 5.)
110.00 . ( 20.)
: Ҳ(1.)
: 4394
ֳ:
120.00 . ( 1.)
112.00 . ( 5.)
104.00 . ( 10.)
: Ҳ(3.)
: 4397
ֳ:
120.00 . ( 1.)
115.00 . ( 5.)
110.00 . ( 20.)
: Ҳ(3.)
: 4395
ֳ:
120.00 . ( 1.)
112.00 . ( 5.)
104.00 . ( 10.)
: Ҳ(1.)
: 4398
ֳ:
120.00 . ( 1.)
115.00 . ( 5.)
110.00 . ( 10.)
: Ҳ(1.)
: 4396
ֳ:
120.00 . ( 1.)
112.00 . ( 5.)
104.00 . ( 10.)
: Ҳ(2.)
: 4399
ֳ:
120.00 . ( 1.)
115.00 . ( 5.)
110.00 . ( 20.)
: Ҳ(1.)
: 4400
ֳ:
120.00 . ( 1.)
115.00 . ( 5.)
110.00 . ( 10.)
: Ҳ(2.)
: 3518
ֳ:
130.00 . ( 1.)
125.00 . ( 5.)
120.00 . ( 20.)
: Ҳ(2.)
: 2871
ֳ:
140.00 . ( 1.)
135.00 . ( 5.)
130.00 . ( 20.)
: Ҳ(1.)
: 2537
ֳ:
140.00 . ( 1.)
135.00 . ( 5.)
130.00 . ( 20.)
: Ҳ(2.)
: 2538
ֳ:
220.00 . ( 1.)
215.00 . ( 5.)
210.00 . ( 20.)
: Ҳ(2.)
: 3835
ֳ:
220.00 . ( 1.)
215.00 . ( 5.)
210.00 . ( 20.)
: Ҳ(1.)
: 6256
ֳ:
220.00 . ( 1.)
215.00 . ( 5.)
210.00 . ( 20.)
: Ҳ(1.)
: 6257
ֳ:
220.00 . ( 1.)
215.00 . ( 5.)
210.00 . ( 20.)
: Ҳ(1.)
: 6258
ֳ:
220.00 . ( 1.)
215.00 . ( 5.)
210.00 . ( 20.)
: Ҳ(1.)
: 6259
ֳ:
220.00 . ( 1.)
215.00 . ( 5.)
210.00 . ( 20.)
: Ҳ(1.)
: 6260
ֳ:
220.00 . ( 1.)
215.00 . ( 5.)
210.00 . ( 20.)
: Ҳ(1.)
: 6261
ֳ:
220.00 . ( 1.)
215.00 . ( 5.)
210.00 . ( 20.)
: Ҳ(1.)
: 615
ֳ:
100.00 . ( 1.)
95.00 . ( 5.)
90.00 . ( 10.)
:(0.)
: 6629
ֳ:
100.57 . ( 1.)
94.52 . ( 5.)
88.12 . ( 20.)
:(0.)
: 3679
ֳ:
91.43 . ( 1.)
85.83 . ( 5.)
79.88 . ( 10.)
:(0.)
: 5970
ֳ:
110.00 . ( 1.)
105.00 . ( 5.)
100.00 . ( 20.)
:(0.)
: 8626
ֳ:
120.00 . ( 1.)
115.00 . ( 5.)
110.00 . ( 20.)
:(0.)
: 3517
ֳ:
117.72 . ( 1.)
109.72 . ( 5.)
101.72 . ( 10.)
:(0.)
: 3144
ֳ:
117.72 . ( 1.)
110.06 . ( 5.)
102.74 . ( 10.)
:(0.)
: 3519
ֳ:
107.43 . ( 1.)
100.57 . ( 5.)
93.72 . ( 10.)
:(0.)
: 4175
ֳ:
144.00 . ( 1.)
135.08 . ( 5.)
126.40 . ( 10.)
:(0.)
: 3521
ֳ:
170.28 . ( 1.)
159.88 . ( 5.)
149.94 . ( 10.)
:(0.)
: 4176
ֳ:
154.28 . ( 1.)
144.68 . ( 5.)
135.43 . ( 10.)
:(0.)
: 3912
ֳ:
140.00 . ( 1.)
135.00 . ( 5.)
130.00 . ( 20.)
:(0.)
: 2065
ֳ:
190.86 . ( 1.)
180.00 . ( 5.)
169.03 . ( 10.)
:(0.)
: 2199
ֳ:
547.43 . ( 1.)
521.37 . ( 5.)
494.86 . ( 10.)
:(0.)